NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 14:2-4

14:2 kai <2532> eipen <2036> (5627) toiv <3588> paisin <3816> autou <846> outov <3778> estin <1510> (5748) iwannhv <2491> o <3588> baptisthv <910> autov <846> hgeryh <1453> (5681) apo <575> twn <3588> nekrwn <3498> kai <2532> dia <1223> touto <5124> ai <3588> dunameiv <1411> energousin <1754> (5719) en <1722> autw <846>

14:3 o <3588> gar <1063> hrwdhv <2264> krathsav <2902> (5660) ton <3588> iwannhn <2491> edhsen <1210> (5656) kai <2532> en <1722> fulakh <5438> apeyeto <659> (5639) dia <1223> hrwdiada <2266> thn <3588> gunaika <1135> filippou <5376> tou <3588> adelfou <80> autou <846>

14:4 elegen <3004> (5707) gar <1063> o <3588> iwannhv <2491> autw <846> ouk <3756> exestin <1832> (5904) soi <4671> ecein <2192> (5721) authn <846>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org