NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 13:55-56

13:55 ouc <3756> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> tou <3588> tektonov <5045> uiov <5207> ouc <3756> h <3588> mhthr <3384> autou <846> legetai <3004> (5743) mariam <3137> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> iakwbov <2385> kai <2532> iwshf <2501> kai <2532> simwn <4613> kai <2532> ioudav <2455>

13:56 kai <2532> ai <3588> adelfai <79> autou <846> ouci <3780> pasai <3956> prov <4314> hmav <2248> eisin <1510> (5748) poyen <4159> oun <3767> toutw <5129> tauta <5023> panta <3956>TIP #25: What tip would you like to see included here? Click "To report a problem/suggestion" on the bottom of page and tell us. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org