NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 13:4

13:4 kai <2532> en <1722> tw <3588> speirein <4687> (5721) auton <846> a <3739> men <3303> epesen <4098> (5627) para <3844> thn <3588> odon <3598> kai <2532> elyonta <2064> (5631) ta <3588> peteina <4071> katefagen <2719> (5627) auta <846>

Matthew 13:19

13:19 pantov <3956> akouontov <191> (5723) ton <3588> logon <3056> thv <3588> basileiav <932> kai <2532> mh <3361> sunientov <4920> (5723) ercetai <2064> (5736) o <3588> ponhrov <4190> kai <2532> arpazei <726> (5719) to <3588> esparmenon <4687> (5772) en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> para <3844> thn <3588> odon <3598> spareiv <4687> (5651)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org