NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 13:39-40

13:39 o <3588> de <1161> ecyrov <2190> o <3588> speirav <4687> (5660) auta <846> estin <1510> (5748) o <3588> diabolov <1228> o <3588> de <1161> yerismov <2326> sunteleia <4930> aiwnov <165> estin <1510> (5748) oi <3588> de <1161> yeristai <2327> aggeloi <32> eisin <1510> (5748)

13:40 wsper <5618> oun <3767> sullegetai <4816> (5743) ta <3588> zizania <2215> kai <2532> puri <4442> katakaietai <2618> (5743) outwv <3779> estai <1510> (5704) en <1722> th <3588> sunteleia <4930> tou <3588> aiwnov <165>

Matthew 24:3

24:3 kayhmenou <2521> (5740) de <1161> autou <846> epi <1909> tou <3588> orouv <3735> twn <3588> elaiwn <1636> proshlyon <4334> (5656) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> kat <2596> idian <2398> legontev <3004> (5723) eipon <3004> (5628) hmin <2254> pote <4219> tauta <5023> estai <1510> (5704) kai <2532> ti <5101> to <3588> shmeion <4592> thv <3588> shv <4674> parousiav <3952> kai <2532> sunteleiav <4930> tou <3588> aiwnov <165>

Matthew 28:20

28:20 didaskontev <1321> (5723) autouv <846> threin <5083> (5721) panta <3956> osa <3745> eneteilamhn <1781> (5662) umin <5213> kai <2532> idou <2400> (5628) egw <1473> mey <3326> umwn <5216> eimi <1510> (5748) pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> ewv <2193> thv <3588> sunteleiav <4930> tou <3588> aiwnov <165>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org