NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 13:24-30

13:24 allhn <243> parabolhn <3850> pareyhken <3908> (5656) autoiv <846> legwn <3004> (5723) wmoiwyh <3666> (5681) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> anyrwpw <444> speiranti <4687> (5660) kalon <2570> sperma <4690> en <1722> tw <3588> agrw <68> autou <846>

13:25 en <1722> de <1161> tw <3588> kayeudein <2518> (5721) touv <3588> anyrwpouv <444> hlyen <2064> (5627) autou <846> o <3588> ecyrov <2190> kai <2532> epespeiren <4687> (5707) zizania <2215> ana <303> meson <3319> tou <3588> sitou <4621> kai <2532> aphlyen <565> (5627)

13:26 ote <3753> de <1161> eblasthsen <985> (5656) o <3588> cortov <5528> kai <2532> karpon <2590> epoihsen <4160> (5656) tote <5119> efanh <5316> (5648) kai <2532> ta <3588> zizania <2215>

13:27 proselyontev <4334> (5631) de <1161> oi <3588> douloi <1401> tou <3588> oikodespotou <3617> eipon <2036> (5627) autw <846> kurie <2962> ouci <3780> kalon <2570> sperma <4690> espeirav <4687> (5656) en <1722> tw <3588> sw <4674> agrw <68> poyen <4159> oun <3767> ecei <2192> (5719) zizania <2215>

13:28 o <3588> de <1161> efh <5346> (5713) autoiv <846> ecyrov <2190> anyrwpov <444> touto <5124> epoihsen <4160> (5656) oi <3588> de <1161> autw <846> legousin <3004> (5719) yeleiv <2309> (5719) oun <3767> apelyontev <565> (5631) sullexwmen <4816> (5661) auta <846>

13:29 o <3588> de <1161> fhsin <5346> (5748) ou <3756> mhpote <3379> sullegontev <4816> (5723) ta <3588> zizania <2215> ekrizwshte <1610> (5661) ama <260> autoiv <846> ton <3588> siton <4621>

13:30 afete <863> (5628) sunauxanesyai <4885> (5745) amfotera <297> ewv <2193> tou <3588> yerismou <2326> kai <2532> en <1722> kairw <2540> tou <3588> yerismou <2326> erw <2046> (5692) toiv <3588> yeristaiv <2327> sullexate <4816> (5657) prwton <4412> ta <3588> zizania <2215> kai <2532> dhsate <1210> (5657) auta <846> [eiv] <1519> desmav <1197> prov <4314> to <3588> katakausai <2618> (5658) auta <846> ton <3588> de <1161> siton <4621> sunagete <4863> (5720) eiv <1519> thn <3588> apoyhkhn <596> mou <3450>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org