NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 13:1-9

13:1 en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> exelywn <1831> (5631) o <3588> ihsouv <2424> thv <3588> oikiav <3614> ekayhto <2521> (5711) para <3844> thn <3588> yalassan <2281>

13:2 kai <2532> sunhcyhsan <4863> (5681) prov <4314> auton <846> ocloi <3793> polloi <4183> wste <5620> auton <846> eiv <1519> ploion <4143> embanta <1684> (5631) kayhsyai <2521> (5738) kai <2532> pav <3956> o <3588> oclov <3793> epi <1909> ton <3588> aigialon <123> eisthkei <2476> (5715)

13:3 kai <2532> elalhsen <2980> (5656) autoiv <846> polla <4183> en <1722> parabolaiv <3850> legwn <3004> (5723) idou <2400> (5628) exhlyen <1831> (5627) o <3588> speirwn <4687> (5723) tou <3588> speirein <4687> (5721)

13:4 kai <2532> en <1722> tw <3588> speirein <4687> (5721) auton <846> a <3739> men <3303> epesen <4098> (5627) para <3844> thn <3588> odon <3598> kai <2532> elyonta <2064> (5631) ta <3588> peteina <4071> katefagen <2719> (5627) auta <846>

13:5 alla <243> de <1161> epesen <4098> (5627) epi <1909> ta <3588> petrwdh <4075> opou <3699> ouk <3756> eicen <2192> (5707) ghn <1093> pollhn <4183> kai <2532> euyewv <2112> exaneteilen <1816> (5656) dia <1223> to <3588> mh <3361> ecein <2192> (5721) bayov <899> ghv <1093>

13:6 hliou <2246> de <1161> anateilantov <393> (5660) ekaumatisyh <2739> (5681) kai <2532> dia <1223> to <3588> mh <3361> ecein <2192> (5721) rizan <4491> exhranyh <3583> (5681)

13:7 alla <243> de <1161> epesen <4098> (5627) epi <1909> tav <3588> akanyav <173> kai <2532> anebhsan <305> (5627) ai <3588> akanyai <173> kai <2532> apepnixan <638> (5656) auta <846>

13:8 alla <243> de <1161> epesen <4098> (5627) epi <1909> thn <3588> ghn <1093> thn <3588> kalhn <2570> kai <2532> edidou <1325> (5707) karpon <2590> o <3739> men <3303> ekaton <1540> o <3739> de <1161> exhkonta <1835> o <3739> de <1161> triakonta <5144>

13:9 o <3588> ecwn <2192> (5723) wta <3775> akouetw <191> (5720)TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org