NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 12:39-40

12:39 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> genea <1074> ponhra <4190> kai <2532> moicaliv <3428> shmeion <4592> epizhtei <1934> (5719) kai <2532> shmeion <4592> ou <3756> doyhsetai <1325> (5701) auth <846> ei <1487> mh <3361> to <3588> shmeion <4592> iwna <2495> tou <3588> profhtou <4396>

12:40 wsper <5618> gar <1063> hn <1510> (5713) iwnav <2495> en <1722> th <3588> koilia <2836> tou <3588> khtouv <2785> treiv <5140> hmerav <2250> kai <2532> treiv <5140> nuktav <3571> outwv <3779> estai <1510> (5704) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> en <1722> th <3588> kardia <2588> thv <3588> ghv <1093> treiv <5140> hmerav <2250> kai <2532> treiv <5140> nuktav <3571>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org