NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 12:34-36

12:34 gennhmata <1081> ecidnwn <2191> pwv <4459> dunasye <1410> (5736) agaya <18> lalein <2980> (5721) ponhroi <4190> ontev <1510> (5752) ek <1537> gar <1063> tou <3588> perisseumatov <4051> thv <3588> kardiav <2588> to <3588> stoma <4750> lalei <2980> (5719)

12:35 o <3588> agayov <18> anyrwpov <444> ek <1537> tou <3588> agayou <18> yhsaurou <2344> ekballei <1544> (5719) agaya <18> kai <2532> o <3588> ponhrov <4190> anyrwpov <444> ek <1537> tou <3588> ponhrou <4190> yhsaurou <2344> ekballei <1544> (5719) ponhra <4190>

12:36 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> oti <3754> pan <3956> rhma <4487> argon <692> o <3739> lalhsousin <2980> (5692) oi <3588> anyrwpoi <444> apodwsousin <591> (5692) peri <4012> autou <846> logon <3056> en <1722> hmera <2250> krisewv <2920>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org