NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 12:33-37

12:33 h <2228> poihsate <4160> (5657) to <3588> dendron <1186> kalon <2570> kai <2532> ton <3588> karpon <2590> autou <846> kalon <2570> h <2228> poihsate <4160> (5657) to <3588> dendron <1186> sapron <4550> kai <2532> ton <3588> karpon <2590> autou <846> sapron <4550> ek <1537> gar <1063> tou <3588> karpou <2590> to <3588> dendron <1186> ginwsketai <1097> (5743)

12:34 gennhmata <1081> ecidnwn <2191> pwv <4459> dunasye <1410> (5736) agaya <18> lalein <2980> (5721) ponhroi <4190> ontev <1510> (5752) ek <1537> gar <1063> tou <3588> perisseumatov <4051> thv <3588> kardiav <2588> to <3588> stoma <4750> lalei <2980> (5719)

12:35 o <3588> agayov <18> anyrwpov <444> ek <1537> tou <3588> agayou <18> yhsaurou <2344> ekballei <1544> (5719) agaya <18> kai <2532> o <3588> ponhrov <4190> anyrwpov <444> ek <1537> tou <3588> ponhrou <4190> yhsaurou <2344> ekballei <1544> (5719) ponhra <4190>

12:36 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> oti <3754> pan <3956> rhma <4487> argon <692> o <3739> lalhsousin <2980> (5692) oi <3588> anyrwpoi <444> apodwsousin <591> (5692) peri <4012> autou <846> logon <3056> en <1722> hmera <2250> krisewv <2920>

12:37 ek <1537> gar <1063> twn <3588> logwn <3056> sou <4675> dikaiwyhsh <1344> (5701) kai <2532> ek <1537> twn <3588> logwn <3056> sou <4675> katadikasyhsh <2613> (5701)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org