NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 12:22-32

12:22 tote <5119> proshnegkan <4374> (5656) autw <846> daimonizomenon <1139> (5740) tuflon <5185> kai <2532> kwfon <2974> kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) auton <846> wste <5620> ton <3588> kwfon <2974> lalein <2980> (5721) kai <2532> blepein <991> (5721)

12:23 kai <2532> existanto <1839> (5710) pantev <3956> oi <3588> ocloi <3793> kai <2532> elegon <3004> (5707) mhti <3385> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> uiov <5207> dauid <1138>

12:24 oi <3588> de <1161> farisaioi <5330> akousantev <191> (5660) eipon <2036> (5627) outov <3778> ouk <3756> ekballei <1544> (5719) ta <3588> daimonia <1140> ei <1487> mh <3361> en <1722> tw <3588> beelzeboul <954> arconti <758> twn <3588> daimoniwn <1140>

12:25 eidwv <1492> (5761) de <1161> tav <3588> enyumhseiv <1761> autwn <846> eipen <2036> (5627) autoiv <846> pasa <3956> basileia <932> merisyeisa <3307> (5685) kay <2596> eauthv <1438> erhmoutai <2049> (5743) kai <2532> pasa <3956> poliv <4172> h <2228> oikia <3614> merisyeisa <3307> (5685) kay <2596> eauthv <1438> ou <3756> stayhsetai <2476> (5701)

12:26 kai <2532> ei <1487> o <3588> satanav <4567> ton <3588> satanan <4567> ekballei <1544> (5719) ef <1909> eauton <1438> emerisyh <3307> (5681) pwv <4459> oun <3767> stayhsetai <2476> (5701) h <3588> basileia <932> autou <846>

12:27 kai <2532> ei <1487> egw <1473> en <1722> beelzeboul <954> ekballw <1544> (5719) ta <3588> daimonia <1140> oi <3588> uioi <5207> umwn <5216> en <1722> tini <5101> ekballousin <1544> (5719) dia <1223> touto <5124> autoi <846> kritai <2923> esontai <1510> (5704) umwn <5216>

12:28 ei <1487> de <1161> en <1722> pneumati <4151> yeou <2316> egw <1473> ekballw <1544> (5719) ta <3588> daimonia <1140> ara <686> efyasen <5348> (5656) ef <1909> umav <5209> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

12:29 h <2228> pwv <4459> dunatai <1410> (5736) tiv <5100> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> tou <3588> iscurou <2478> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> arpasai <726> (5658) ean <1437> mh <3361> prwton <4412> dhsh <1210> (5661) ton <3588> iscuron <2478> kai <2532> tote <5119> thn <3588> oikian <3614> autou <846> diarpasei <1283> (5692)

12:30 o <3588> mh <3361> wn <1510> (5752) met <3326> emou <1700> kat <2596> emou <1700> estin <1510> (5748) kai <2532> o <3588> mh <3361> sunagwn <4863> (5723) met <3326> emou <1700> skorpizei <4650> (5719)

12:31 dia <1223> touto <5124> legw <3004> (5719) umin <5213> pasa <3956> amartia <266> kai <2532> blasfhmia <988> afeyhsetai <863> (5701) toiv <3588> anyrwpoiv <444> h <3588> de <1161> tou <3588> pneumatov <4151> blasfhmia <988> ouk <3756> afeyhsetai <863> (5701)

12:32 kai <2532> ov <3739> ean <1437> eiph <3004> (5632) logon <3056> kata <2596> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444> afeyhsetai <863> (5701) autw <846> ov <3739> d <1161> an <302> eiph <3004> (5632) kata <2596> tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> agiou <40> ouk <3756> afeyhsetai <863> (5701) autw <846> oute <3777> en <1722> toutw <5129> tw <3588> aiwni <165> oute <3777> en <1722> tw <3588> mellonti <3195> (5723)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org