NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 12:14-15

12:14 exelyontev <1831> (5631) de <1161> oi <3588> farisaioi <5330> sumboulion <4824> elabon <2983> (5627) kat <2596> autou <846> opwv <3704> auton <846> apoleswsin <622> (5661)

12:15 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> gnouv <1097> (5631) anecwrhsen <402> (5656) ekeiyen <1564> kai <2532> hkolouyhsan <190> (5656) autw <846> polloi <4183> kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) autouv <846> pantav <3956>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org