NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 11:9-15

11:9 alla <235> ti <5101> exhlyate <1831> (5656) profhthn <4396> idein <1492> (5629) nai <3483> legw <3004> (5719) umin <5213> kai <2532> perissoteron <4053> profhtou <4396>

11:10 outov <3778> estin <1510> (5748) peri <4012> ou <3739> gegraptai <1125> (5769) idou <2400> (5628) egw <1473> apostellw <649> (5719) ton <3588> aggelon <32> mou <3450> pro <4253> proswpou <4383> sou <4675> ov <3739> kataskeuasei <2680> (5692) thn <3588> odon <3598> sou <4675> emprosyen <1715> sou <4675>

11:11 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ouk <3756> eghgertai <1453> (5769) en <1722> gennhtoiv <1084> gunaikwn <1135> meizwn <3187> iwannou <2491> tou <3588> baptistou <910> o <3588> de <1161> mikroterov <3398> en <1722> th <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> meizwn <3187> autou <846> estin <1510> (5748)

11:12 apo <575> de <1161> twn <3588> hmerwn <2250> iwannou <2491> tou <3588> baptistou <910> ewv <2193> arti <737> h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> biazetai <971> (5743) kai <2532> biastai <973> arpazousin <726> (5719) authn <846>

11:13 pantev <3956> gar <1063> oi <3588> profhtai <4396> kai <2532> o <3588> nomov <3551> ewv <2193> iwannou <2491> eprofhteusan <4395> (5656)

11:14 kai <2532> ei <1487> yelete <2309> (5719) dexasyai <1209> (5664) autov <846> estin <1510> (5748) hliav <2243> o <3588> mellwn <3195> (5723) ercesyai <2064> (5738)

11:15 o <3588> ecwn <2192> (5723) wta <3775> akouetw <191> (5720)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org