NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 11:5

11:5 tufloi <5185> anablepousin <308> (5719) kai <2532> cwloi <5560> peripatousin <4043> (5719) leproi <3015> kayarizontai <2511> (5743) kai <2532> kwfoi <2974> akouousin <191> (5719) kai <2532> nekroi <3498> egeirontai <1453> (5743) kai <2532> ptwcoi <4434> euaggelizontai <2097> (5743)

Matthew 11:25

11:25 en <1722> ekeinw <1565> tw <3588> kairw <2540> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) exomologoumai <1843> (5731) soi <4671> pater <3962> kurie <2962> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> thv <3588> ghv <1093> oti <3754> ekruqav <2928> (5656) tauta <5023> apo <575> sofwn <4680> kai <2532> sunetwn <4908> kai <2532> apekaluqav <601> (5656) auta <846> nhpioiv <3516>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org