NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 11:20-21

11:20 tote <5119> hrxato <756> (5662) oneidizein <3679> (5721) tav <3588> poleiv <4172> en <1722> aiv <3739> egenonto <1096> (5633) ai <3588> pleistai <4118> dunameiv <1411> autou <846> oti <3754> ou <3756> metenohsan <3340> (5656)

11:21 ouai <3759> soi <4671> corazin <5523> ouai <3759> soi <4671> bhysaida <966> oti <3754> ei <1487> en <1722> turw <5184> kai <2532> sidwni <4605> egenonto <1096> (5633) ai <3588> dunameiv <1411> ai <3588> genomenai <1096> (5637) en <1722> umin <5213> palai <3819> an <302> en <1722> sakkw <4526> kai <2532> spodw <4700> metenohsan <3340> (5656)TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org