NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 3:31-35

3:31 kai <2532> ercontai <2064> (5736) h <3588> mhthr <3384> autou <846> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> kai <2532> exw <1854> sthkontev <4739> (5723) apesteilan <649> (5656) prov <4314> auton <846> kalountev <2564> (5723) auton <846>

3:32 kai <2532> ekayhto <2521> (5711) peri <4012> auton <846> oclov <3793> kai <2532> legousin <3004> (5719) autw <846> idou <2400> (5628) h <3588> mhthr <3384> sou <4675> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> sou <4675> exw <1854> zhtousin <2212> (5719) se <4571>

3:33 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) autoiv <846> legei <3004> (5719) tiv <5101> estin <1510> (5748) h <3588> mhthr <3384> mou <3450> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80>

3:34 kai <2532> peribleqamenov <4017> (5671) touv <3588> peri <4012> auton <846> kuklw <2945> kayhmenouv <2521> (5740) legei <3004> (5719) ide <1492> (5657) h <3588> mhthr <3384> mou <3450> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> mou <3450>

3:35 ov <3739> an <302> poihsh <4160> (5661) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> yeou <2316> outov <3778> adelfov <80> mou <3450> kai <2532> adelfh <79> kai <2532> mhthr <3384> estin <1510> (5748)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org