NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 10:17-31

10:17 kai <2532> ekporeuomenou <1607> (5740) autou <846> eiv <1519> odon <3598> prosdramwn <4370> (5631) eiv <1520> kai <2532> gonupethsav <1120> (5660) auton <846> ephrwta <1905> (5707) auton <846> didaskale <1320> agaye <18> ti <5101> poihsw <4160> (5661) ina <2443> zwhn <2222> aiwnion <166> klhronomhsw <2816> (5661)

10:18 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> ti <5101> me <3165> legeiv <3004> (5719) agayon <18> oudeiv <3762> agayov <18> ei <1487> mh <3361> eiv <1520> o <3588> yeov <2316>

10:19 tav <3588> entolav <1785> oidav <1492> (5758) mh <3361> foneushv <5407> (5661) mh <3361> moiceushv <3431> (5661) mh <3361> kleqhv <2813> (5661) mh <3361> qeudomarturhshv <5576> (5661) mh <3361> aposterhshv <650> (5661) tima <5091> (5720) ton <3588> patera <3962> sou <4675> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384>

10:20 o <3588> de <1161> efh <5346> (5713) autw <846> didaskale <1320> tauta <5023> panta <3956> efulaxamhn <5442> (5668) ek <1537> neothtov <3503> mou <3450>

10:21 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> embleqav <1689> (5660) autw <846> hgaphsen <25> (5656) auton <846> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> en <1520> se <4571> usterei <5302> (5719) upage <5217> (5720) osa <3745> eceiv <2192> (5719) pwlhson <4453> (5657) kai <2532> dov <1325> (5628) [toiv] <3588> ptwcoiv <4434> kai <2532> exeiv <2192> (5692) yhsauron <2344> en <1722> ouranw <3772> kai <2532> deuro <1204> (5773) akolouyei <190> (5720) moi <3427>

10:22 o <3588> de <1161> stugnasav <4768> (5660) epi <1909> tw <3588> logw <3056> aphlyen <565> (5627) lupoumenov <3076> (5746) hn <1510> (5713) gar <1063> ecwn <2192> (5723) kthmata <2933> polla <4183>

10:23 kai <2532> peribleqamenov <4017> (5671) o <3588> ihsouv <2424> legei <3004> (5719) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> pwv <4459> duskolwv <1423> oi <3588> ta <3588> crhmata <5536> econtev <2192> (5723) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> eiseleusontai <1525> (5695)

10:24 oi <3588> de <1161> mayhtai <3101> eyambounto <2284> (5712) epi <1909> toiv <3588> logoiv <3056> autou <846> o <3588> de <1161> ihsouv <2424> palin <3825> apokriyeiv <611> (5679) legei <3004> (5719) autoiv <846> tekna <5043> pwv <4459> duskolon <1422> estin <1510> (5748) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> eiselyein <1525> (5629)

10:25 eukopwteron <2123> estin <1510> (5748) kamhlon <2574> dia <1223> trumaliav <5168> rafidov <4476> dielyein <1330> (5629) h <2228> plousion <4145> eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> eiselyein <1525> (5629)

10:26 oi <3588> de <1161> perisswv <4057> exeplhssonto <1605> (5712) legontev <3004> (5723) prov <4314> auton <846> kai <2532> tiv <5101> dunatai <1410> (5736) swyhnai <4982> (5683)

10:27 embleqav <1689> (5660) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> legei <3004> (5719) para <3844> anyrwpoiv <444> adunaton <102> all <235> ou <3756> para <3844> yew <2316> panta <3956> gar <1063> dunata <1415> para <3844> [tw] <3588> yew <2316>

10:28 hrxato <756> (5662) legein <3004> (5721) o <3588> petrov <4074> autw <846> idou <2400> (5628) hmeiv <2249> afhkamen <863> (5656) panta <3956> kai <2532> hkolouyhkamen <190> (5758) soi <4671>

10:29 efh <5346> (5713) o <3588> ihsouv <2424> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oudeiv <3762> estin <1510> (5748) ov <3739> afhken <863> (5656) oikian <3614> h <2228> adelfouv <80> h <2228> adelfav <79> h <2228> mhtera <3384> h <2228> patera <3962> h <2228> tekna <5043> h <2228> agrouv <68> eneken <1752> emou <1700> kai <2532> [eneken] <1752> tou <3588> euaggeliou <2098>

10:30 ean <1437> mh <3361> labh <2983> (5632) ekatontaplasiona <1542> nun <3568> en <1722> tw <3588> kairw <2540> toutw <5129> oikiav <3614> kai <2532> adelfouv <80> kai <2532> adelfav <79> kai <2532> mhterav <3384> kai <2532> tekna <5043> kai <2532> agrouv <68> meta <3326> diwgmwn <1375> kai <2532> en <1722> tw <3588> aiwni <165> tw <3588> ercomenw <2064> (5740) zwhn <2222> aiwnion <166>

10:31 polloi <4183> de <1161> esontai <1510> (5704) prwtoi <4413> escatoi <2078> kai <2532> [oi] <3588> escatoi <2078> prwtoi <4413>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org