NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 9:18

9:18 kai <2532> opou <3699> ean <1437> auton <846> katalabh <2638> (5632) rhssei <4486> (5719) auton <846> kai <2532> afrizei <875> (5719) kai <2532> trizei <5149> (5719) touv <3588> odontav <3599> kai <2532> xhrainetai <3583> (5743) kai <2532> eipa <3004> (5656) toiv <3588> mayhtaiv <3101> sou <4675> ina <2443> auto <846> ekbalwsin <1544> (5632) kai <2532> ouk <3756> iscusan <2480> (5656)

Mark 9:26

9:26 kai <2532> kraxav <2896> (5660) kai <2532> polla <4183> sparaxav <4682> (5660) exhlyen <1831> (5627) kai <2532> egeneto <1096> (5633) wsei <5616> nekrov <3498> wste <5620> touv <3588> pollouv <4183> legein <3004> (5721) oti <3754> apeyanen <599> (5627)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org