NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 9:18

9:18 kai <2532> opou <3699> ean <1437> auton <846> katalabh <2638> (5632) rhssei <4486> (5719) auton <846> kai <2532> afrizei <875> (5719) kai <2532> trizei <5149> (5719) touv <3588> odontav <3599> kai <2532> xhrainetai <3583> (5743) kai <2532> eipa <3004> (5656) toiv <3588> mayhtaiv <3101> sou <4675> ina <2443> auto <846> ekbalwsin <1544> (5632) kai <2532> ouk <3756> iscusan <2480> (5656)

Mark 9:20

9:20 kai <2532> hnegkan <5342> (5656) auton <846> prov <4314> auton <846> kai <2532> idwn <1492> (5631) auton <846> to <3588> pneuma <4151> euyuv <2117> sunesparaxen <4952> (5656) auton <846> kai <2532> peswn <4098> (5631) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> ekulieto <2947> (5709) afrizwn <875> (5723)TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org