NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 9:17-27

9:17 kai <2532> apekriyh <611> (5662) autw <846> eiv <1520> ek <1537> tou <3588> oclou <3793> didaskale <1320> hnegka <5342> (5656) ton <3588> uion <5207> mou <3450> prov <4314> se <4571> econta <2192> (5723) pneuma <4151> alalon <216>

9:18 kai <2532> opou <3699> ean <1437> auton <846> katalabh <2638> (5632) rhssei <4486> (5719) auton <846> kai <2532> afrizei <875> (5719) kai <2532> trizei <5149> (5719) touv <3588> odontav <3599> kai <2532> xhrainetai <3583> (5743) kai <2532> eipa <3004> (5656) toiv <3588> mayhtaiv <3101> sou <4675> ina <2443> auto <846> ekbalwsin <1544> (5632) kai <2532> ouk <3756> iscusan <2480> (5656)

9:19 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) autoiv <846> legei <3004> (5719) w <5599> genea <1074> apistov <571> ewv <2193> pote <4219> prov <4314> umav <5209> esomai <1510> (5704) ewv <2193> pote <4219> anexomai <430> (5695) umwn <5216> ferete <5342> (5720) auton <846> prov <4314> me <3165>

9:20 kai <2532> hnegkan <5342> (5656) auton <846> prov <4314> auton <846> kai <2532> idwn <1492> (5631) auton <846> to <3588> pneuma <4151> euyuv <2117> sunesparaxen <4952> (5656) auton <846> kai <2532> peswn <4098> (5631) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> ekulieto <2947> (5709) afrizwn <875> (5723)

9:21 kai <2532> ephrwthsen <1905> (5656) ton <3588> patera <3962> autou <846> posov <4214> cronov <5550> estin <1510> (5748) wv <5613> touto <5124> gegonen <1096> (5754) autw <846> o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) ek <1537> paidioyen <3812>

9:22 kai <2532> pollakiv <4178> kai <2532> eiv <1519> pur <4442> auton <846> ebalen <906> (5627) kai <2532> eiv <1519> udata <5204> ina <2443> apolesh <622> (5661) auton <846> all <235> ei <1487> ti <5100> dunh <1410> (5736) bohyhson <997> (5657) hmin <2254> splagcnisyeiv <4697> (5679) ef <1909> hmav <2248>

9:23 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> to <3588> ei <1487> dunh <1410> (5736) panta <3956> dunata <1415> tw <3588> pisteuonti <4100> (5723)

9:24 euyuv <2117> kraxav <2896> (5660) o <3588> pathr <3962> tou <3588> paidiou <3813> elegen <3004> (5707) pisteuw <4100> (5719) bohyei <997> (5720) mou <3450> th <3588> apistia <570>

9:25 idwn <1492> (5631) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> episuntrecei <1998> (5719) oclov <3793> epetimhsen <2008> (5656) tw <3588> pneumati <4151> tw <3588> akayartw <169> legwn <3004> (5723) autw <846> to <3588> alalon <216> kai <2532> kwfon <2974> pneuma <4151> egw <1473> epitassw <2004> (5719) soi <4671> exelye <1831> (5628) ex <1537> autou <846> kai <2532> mhketi <3371> eiselyhv <1525> (5632) eiv <1519> auton <846>

9:26 kai <2532> kraxav <2896> (5660) kai <2532> polla <4183> sparaxav <4682> (5660) exhlyen <1831> (5627) kai <2532> egeneto <1096> (5633) wsei <5616> nekrov <3498> wste <5620> touv <3588> pollouv <4183> legein <3004> (5721) oti <3754> apeyanen <599> (5627)

9:27 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> krathsav <2902> (5660) thv <3588> ceirov <5495> autou <846> hgeiren <1453> (5656) auton <846> kai <2532> anesth <450> (5627)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org