NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 8:32-33

8:32 kai <2532> parrhsia <3954> ton <3588> logon <3056> elalei <2980> (5707) kai <2532> proslabomenov <4355> (5642) o <3588> petrov <4074> auton <846> hrxato <756> (5662) epitiman <2008> (5721) autw <846>

8:33 o <3588> de <1161> epistrafeiv <1994> (5651) kai <2532> idwn <1492> (5631) touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> epetimhsen <2008> (5656) petrw <4074> kai <2532> legei <3004> (5719) upage <5217> (5720) opisw <3694> mou <3450> satana <4567> oti <3754> ou <3756> froneiv <5426> (5719) ta <3588> tou <3588> yeou <2316> alla <235> ta <3588> twn <3588> anyrwpwn <444>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org