NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 8:31

8:31 kai <2532> hrxato <756> (5662) didaskein <1321> (5721) autouv <846> oti <3754> dei <1163> (5904) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> polla <4183> payein <3958> (5629) kai <2532> apodokimasyhnai <593> (5683) upo <5259> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> twn <3588> arcierewn <749> kai <2532> twn <3588> grammatewn <1122> kai <2532> apoktanyhnai <615> (5683) kai <2532> meta <3326> treiv <5140> hmerav <2250> anasthnai <450> (5629)

Mark 9:31

9:31 edidasken <1321> (5707) gar <1063> touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> kai <2532> elegen <3004> (5707) [autoiv] <846> oti <3754> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidotai <3860> (5743) eiv <1519> ceirav <5495> anyrwpwn <444> kai <2532> apoktenousin <615> (5692) auton <846> kai <2532> apoktanyeiv <615> (5685) meta <3326> treiv <5140> hmerav <2250> anasthsetai <450> (5698)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org