NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 8:27

8:27 kai <2532> exhlyen <1831> (5627) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> eiv <1519> tav <3588> kwmav <2968> kaisareiav <2542> thv <3588> filippou <5376> kai <2532> en <1722> th <3588> odw <3598> ephrwta <1905> (5707) touv <3588> mayhtav <3101> autou <846> legwn <3004> (5723) autoiv <846> tina <5101> me <3165> legousin <3004> (5719) oi <3588> anyrwpoi <444> einai <1510> (5750)

Mark 14:1

14:1 hn <1510> (5713) de <1161> to <3588> pasca <3957> kai <2532> ta <3588> azuma <106> meta <3326> duo <1417> hmerav <2250> kai <2532> ezhtoun <2212> (5707) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> pwv <4459> auton <846> en <1722> dolw <1388> krathsantev <2902> (5660) apokteinwsin <615> (5725)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org