NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 8:11-12

8:11 kai <2532> exhlyon <1831> (5627) oi <3588> farisaioi <5330> kai <2532> hrxanto <756> (5662) suzhtein <4802> (5721) autw <846> zhtountev <2212> (5723) par <3844> autou <846> shmeion <4592> apo <575> tou <3588> ouranou <3772> peirazontev <3985> (5723) auton <846>

8:12 kai <2532> anastenaxav <389> (5660) tw <3588> pneumati <4151> autou <846> legei <3004> (5719) ti <5101> h <3588> genea <1074> auth <3778> zhtei <2212> (5719) shmeion <4592> amhn <281> legw <3004> (5719) ei <1487> doyhsetai <1325> (5701) th <3588> genea <1074> tauth <3778> shmeion <4592>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org