NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 8:1-10

8:1 en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250> palin <3825> pollou <4183> oclou <3793> ontov <1510> (5752) kai <2532> mh <3361> econtwn <2192> (5723) ti <5101> fagwsin <5315> (5632) proskalesamenov <4341> (5666) touv <3588> mayhtav <3101> legei <3004> (5719) autoiv <846>

8:2 splagcnizomai <4697> (5736) epi <1909> ton <3588> oclon <3793> oti <3754> hdh <2235> hmerai <2250> treiv <5140> prosmenousin <4357> (5719) moi <3427> kai <2532> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) ti <5101> fagwsin <5315> (5632)

8:3 kai <2532> ean <1437> apolusw <630> (5661) autouv <846> nhsteiv <3523> eiv <1519> oikon <3624> autwn <846> ekluyhsontai <1590> (5701) en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> tinev <5100> autwn <846> apo <575> makroyen <3113> eisin <1510> (5748)

8:4 kai <2532> apekriyhsan <611> (5662) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> oti <3754> poyen <4159> toutouv <5128> dunhsetai <1410> (5695) tiv <5100> wde <5602> cortasai <5526> (5658) artwn <740> ep <1909> erhmiav <2047>

8:5 kai <2532> hrwta <2065> (5707) autouv <846> posouv <4214> ecete <2192> (5719) artouv <740> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) epta <2033>

8:6 kai <2532> paraggellei <3853> (5719) tw <3588> oclw <3793> anapesein <377> (5629) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> labwn <2983> (5631) touv <3588> epta <2033> artouv <740> eucaristhsav <2168> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> edidou <1325> (5707) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846> ina <2443> paratiywsin <3908> (5725) kai <2532> pareyhkan <3908> (5656) tw <3588> oclw <3793>

8:7 kai <2532> eicon <2192> (5707) icyudia <2485> oliga <3641> kai <2532> euloghsav <2127> (5660) auta <846> eipen <2036> (5627) kai <2532> tauta <3778> paratiyenai <3908> (5683)

8:8 kai <2532> efagon <5315> (5627) kai <2532> ecortasyhsan <5526> (5681) kai <2532> hran <142> (5656) perisseumata <4051> klasmatwn <2801> epta <2033> spuridav <4711>

8:9 hsan <1510> (5713) de <1161> wv <5613> tetrakiscilioi <5070> kai <2532> apelusen <630> (5656) autouv <846>

8:10 kai <2532> euyuv <2117> embav <1684> (5631) eiv <1519> to <3588> ploion <4143> meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> ta <3588> merh <3313> dalmanouya <1148>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org