NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 7:27-28

7:27 kai <2532> elegen <3004> (5707) auth <846> afev <863> (5628) prwton <4412> cortasyhnai <5526> (5683) ta <3588> tekna <5043> ou <3756> gar <1063> estin <1510> (5748) kalon <2570> labein <2983> (5629) ton <3588> arton <740> twn <3588> teknwn <5043> kai <2532> toiv <3588> kunarioiv <2952> balein <906> (5629)

7:28 h <3588> de <1161> apekriyh <611> (5662) kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> nai <3483> kurie <2962> kai <2532> ta <3588> kunaria <2952> upokatw <5270> thv <3588> trapezhv <5132> esyiousin <2068> (5719) apo <575> twn <3588> qiciwn <5589> twn <3588> paidiwn <3813>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org