NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 7:21-22

7:21 eswyen <2081> gar <1063> ek <1537> thv <3588> kardiav <2588> twn <3588> anyrwpwn <444> oi <3588> dialogismoi <1261> oi <3588> kakoi <2556> ekporeuontai <1607> (5736) porneiai <4202> klopai <2829> fonoi <5408>

7:22 moiceiai <3430> pleonexiai <4124> ponhriai <4189> dolov <1388> aselgeia <766> ofyalmov <3788> ponhrov <4190> blasfhmia <988> uperhfania <5243> afrosunh <877>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org