NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 6:20-22

6:20 o <3588> gar <1063> hrwdhv <2264> efobeito <5399> (5711) ton <3588> iwannhn <2491> eidwv <1492> (5761) auton <846> andra <435> dikaion <1342> kai <2532> agion <40> kai <2532> sunethrei <4933> (5707) auton <846> kai <2532> akousav <191> (5660) autou <846> polla <4183> hporei <639> (5707) kai <2532> hdewv <2234> autou <846> hkouen <191> (5707)

6:21 kai <2532> genomenhv <1096> (5637) hmerav <2250> eukairou <2121> ote <3753> hrwdhv <2264> toiv <3588> genesioiv <1077> autou <846> deipnon <1173> epoihsen <4160> (5656) toiv <3588> megistasin <3175> autou <846> kai <2532> toiv <3588> ciliarcoiv <5506> kai <2532> toiv <3588> prwtoiv <4413> thv <3588> galilaiav <1056>

6:22 kai <2532> eiselyoushv <1525> (5631) thv <3588> yugatrov <2364> autou <846> hrwdiadov <2266> kai <2532> orchsamenhv <3738> (5666) hresen <700> (5656) tw <3588> hrwdh <2264> kai <2532> toiv <3588> sunanakeimenoiv <4873> (5740) o <3588> de <1161> basileuv <935> eipen <2036> (5627) tw <3588> korasiw <2877> aithson <154> (5657) me <3165> o <3739> ean <1437> yelhv <2309> (5725) kai <2532> dwsw <1325> (5692) soi <4671>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org