NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 6:19

6:19 h <3588> de <1161> hrwdiav <2266> eneicen <1758> (5707) autw <846> kai <2532> hyelen <2309> (5707) auton <846> apokteinai <615> (5658) kai <2532> ouk <3756> hdunato <1410> (5711)

Mark 6:24-26

6:24 kai <2532> exelyousa <1831> (5631) eipen <2036> (5627) th <3588> mhtri <3384> authv <846> ti <5101> aithswmai <154> (5672) h <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) thn <3588> kefalhn <2776> iwannou <2491> tou <3588> baptizontov <907> (5723)

6:25 kai <2532> eiselyousa <1525> (5631) euyuv <2117> meta <3326> spoudhv <4710> prov <4314> ton <3588> basilea <935> hthsato <154> (5668) legousa <3004> (5723) yelw <2309> (5719) ina <2443> exauthv <1824> dwv <1325> (5632) moi <3427> epi <1909> pinaki <4094> thn <3588> kefalhn <2776> iwannou <2491> tou <3588> baptistou <910>

6:26 kai <2532> perilupov <4036> genomenov <1096> (5637) o <3588> basileuv <935> dia <1223> touv <3588> orkouv <3727> kai <2532> touv <3588> anakeimenouv <345> (5740) ouk <3756> hyelhsen <2309> (5656) ayethsai <114> (5658) authn <846>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org