NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 6:17

6:17 autov <846> gar <1063> o <3588> hrwdhv <2264> aposteilav <649> (5660) ekrathsen <2902> (5656) ton <3588> iwannhn <2491> kai <2532> edhsen <1210> (5656) auton <846> en <1722> fulakh <5438> dia <1223> hrwdiada <2266> thn <3588> gunaika <1135> filippou <5376> tou <3588> adelfou <80> autou <846> oti <3754> authn <846> egamhsen <1060> (5656)

Mark 12:12

12:12 kai <2532> ezhtoun <2212> (5707) auton <846> krathsai <2902> (5658) kai <2532> efobhyhsan <5399> (5675) ton <3588> oclon <3793> egnwsan <1097> (5627) gar <1063> oti <3754> prov <4314> autouv <846> thn <3588> parabolhn <3850> eipen <2036> (5627) kai <2532> afentev <863> (5631) auton <846> aphlyon <565> (5627)

Mark 14:1

14:1 hn <1510> (5713) de <1161> to <3588> pasca <3957> kai <2532> ta <3588> azuma <106> meta <3326> duo <1417> hmerav <2250> kai <2532> ezhtoun <2212> (5707) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> pwv <4459> auton <846> en <1722> dolw <1388> krathsantev <2902> (5660) apokteinwsin <615> (5725)

Mark 14:44

14:44 dedwkei <1325> (5715) de <1161> o <3588> paradidouv <3860> (5723) auton <846> susshmon <4953> autoiv <846> legwn <3004> (5723) on <3739> an <302> filhsw <5368> (5661) autov <846> estin <1510> (5748) krathsate <2902> (5657) auton <846> kai <2532> apagete <520> (5720) asfalwv <806>

Mark 14:46

14:46 oi <3588> de <1161> epebalon <1911> (5627) tav <3588> ceirav <5495> autw <846> kai <2532> ekrathsan <2902> (5656) auton <846>

Mark 14:49

14:49 kay <2596> hmeran <2250> hmhn <1510> (5713) prov <4314> umav <5209> en <1722> tw <3588> ierw <2411> didaskwn <1321> (5723) kai <2532> ouk <3756> ekrathsate <2902> (5656) me <3165> all <235> ina <2443> plhrwywsin <4137> (5686) ai <3588> grafai <1124>

Mark 14:51

14:51 kai <2532> neaniskov <3495> tiv <5100> sunhkolouyei <4870> (5707) autw <846> peribeblhmenov <4016> (5772) sindona <4616> epi <1909> gumnou <1131> kai <2532> kratousin <2902> (5719) auton <846>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org