NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 6:17-19

6:17 autov <846> gar <1063> o <3588> hrwdhv <2264> aposteilav <649> (5660) ekrathsen <2902> (5656) ton <3588> iwannhn <2491> kai <2532> edhsen <1210> (5656) auton <846> en <1722> fulakh <5438> dia <1223> hrwdiada <2266> thn <3588> gunaika <1135> filippou <5376> tou <3588> adelfou <80> autou <846> oti <3754> authn <846> egamhsen <1060> (5656)

6:18 elegen <3004> (5707) gar <1063> o <3588> iwannhv <2491> tw <3588> hrwdh <2264> oti <3754> ouk <3756> exestin <1832> (5904) soi <4671> ecein <2192> (5721) thn <3588> gunaika <1135> tou <3588> adelfou <80> sou <4675>

6:19 h <3588> de <1161> hrwdiav <2266> eneicen <1758> (5707) autw <846> kai <2532> hyelen <2309> (5707) auton <846> apokteinai <615> (5658) kai <2532> ouk <3756> hdunato <1410> (5711)



TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org