NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 5:7-8

5:7 kai <2532> kraxav <2896> (5660) fwnh <5456> megalh <3173> legei <3004> (5719) ti <5101> emoi <1698> kai <2532> soi <4671> ihsou <2424> uie <5207> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> uqistou <5310> orkizw <3726> (5719) se <4571> ton <3588> yeon <2316> mh <3361> me <3165> basanishv <928> (5661)

5:8 elegen <3004> (5707) gar <1063> autw <846> exelye <1831> (5628) to <3588> pneuma <4151> to <3588> akayarton <169> ek <1537> tou <3588> anyrwpou <444>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org