NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 5:22-43

5:22 kai <2532> ercetai <2064> (5736) eiv <1520> twn <3588> arcisunagwgwn <752> onomati <3686> iairov <2383> kai <2532> idwn <1492> (5631) auton <846> piptei <4098> (5719) prov <4314> touv <3588> podav <4228> autou <846>

5:23 kai <2532> parakalei <3870> (5719) auton <846> polla <4183> legwn <3004> (5723) oti <3754> to <3588> yugatrion <2365> mou <3450> escatwv <2079> ecei <2192> (5719) ina <2443> elywn <2064> (5631) epiyhv <2007> (5632) tav <3588> ceirav <5495> auth <846> ina <2443> swyh <4982> (5686) kai <2532> zhsh <2198> (5661)

5:24 kai <2532> aphlyen <565> (5627) met <3326> autou <846> kai <2532> hkolouyei <190> (5707) autw <846> oclov <3793> poluv <4183> kai <2532> suneylibon <4918> (5707) auton <846>

5:25 kai <2532> gunh <1135> ousa <1510> (5752) en <1722> rusei <4511> aimatov <129> dwdeka <1427> eth <2094>

5:26 kai <2532> polla <4183> payousa <3958> (5631) upo <5259> pollwn <4183> iatrwn <2395> kai <2532> dapanhsasa <1159> (5660) ta <3588> par <3844> authv <846> panta <3956> kai <2532> mhden <3367> wfelhyeisa <5623> (5685) alla <235> mallon <3123> eiv <1519> to <3588> ceiron <5501> elyousa <2064> (5631)

5:27 akousasa <191> (5660) ta <3588> peri <4012> tou <3588> ihsou <2424> elyousa <2064> (5631) en <1722> tw <3588> oclw <3793> opisyen <3693> hqato <680> (5662) tou <3588> imatiou <2440> autou <846>

5:28 elegen <3004> (5707) gar <1063> oti <3754> ean <1437> aqwmai <680> (5672) kan <2579> twn <3588> imatiwn <2440> autou <846> swyhsomai <4982> (5701)

5:29 kai <2532> euyuv <2117> exhranyh <3583> (5681) h <3588> phgh <4077> tou <3588> aimatov <129> authv <846> kai <2532> egnw <1097> (5627) tw <3588> swmati <4983> oti <3754> iatai <2390> (5769) apo <575> thv <3588> mastigov <3148>

5:30 kai <2532> euyuv <2117> o <3588> ihsouv <2424> epignouv <1921> (5631) en <1722> eautw <1438> thn <3588> ex <1537> autou <846> dunamin <1411> exelyousan <1831> (5631) epistrafeiv <1994> (5651) en <1722> tw <3588> oclw <3793> elegen <3004> (5707) tiv <5101> mou <3450> hqato <680> (5662) twn <3588> imatiwn <2440>

5:31 kai <2532> elegon <3004> (5707) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> blepeiv <991> (5719) ton <3588> oclon <3793> sunylibonta <4918> (5723) se <4571> kai <2532> legeiv <3004> (5719) tiv <5101> mou <3450> hqato <680> (5662)

5:32 kai <2532> perieblepeto <4017> (5710) idein <1492> (5629) thn <3588> touto <5124> poihsasan <4160> (5660)

5:33 h <3588> de <1161> gunh <1135> fobhyeisa <5399> (5679) kai <2532> tremousa <5141> (5723) eiduia <1492> (5761) o <3739> gegonen <1096> (5754) auth <846> hlyen <2064> (5627) kai <2532> prosepesen <4363> (5627) autw <846> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> pasan <3956> thn <3588> alhyeian <225>

5:34 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) auth <846> yugathr <2364> h <3588> pistiv <4102> sou <4675> seswken <4982> (5758) se <4571> upage <5217> (5720) eiv <1519> eirhnhn <1515> kai <2532> isyi <1510> (5749) ugihv <5199> apo <575> thv <3588> mastigov <3148> sou <4675>

5:35 eti <2089> autou <846> lalountov <2980> (5723) ercontai <2064> (5736) apo <575> tou <3588> arcisunagwgou <752> legontev <3004> (5723) oti <3754> h <3588> yugathr <2364> sou <4675> apeyanen <599> (5627) ti <5101> eti <2089> skulleiv <4660> (5719) ton <3588> didaskalon <1320>

5:36 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> parakousav <3878> (5660) ton <3588> logon <3056> laloumenon <2980> (5746) legei <3004> (5719) tw <3588> arcisunagwgw <752> mh <3361> fobou <5399> (5737) monon <3440> pisteue <4100> (5720)

5:37 kai <2532> ouk <3756> afhken <863> (5656) oudena <3762> met <3326> autou <846> sunakolouyhsai <4870> (5658) ei <1487> mh <3361> ton <3588> petron <4074> kai <2532> iakwbon <2385> kai <2532> iwannhn <2491> ton <3588> adelfon <80> iakwbou <2385>

5:38 kai <2532> ercontai <2064> (5736) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> arcisunagwgou <752> kai <2532> yewrei <2334> (5719) yorubon <2351> kai <2532> klaiontav <2799> (5723) kai <2532> alalazontav <214> (5723) polla <4183>

5:39 kai <2532> eiselywn <1525> (5631) legei <3004> (5719) autoiv <846> ti <5101> yorubeisye <2350> (5743) kai <2532> klaiete <2799> (5719) to <3588> paidion <3813> ouk <3756> apeyanen <599> (5627) alla <235> kayeudei <2518> (5719)

5:40 kai <2532> kategelwn <2606> (5707) autou <846> autov <846> de <1161> ekbalwn <1544> (5631) pantav <3956> paralambanei <3880> (5719) ton <3588> patera <3962> tou <3588> paidiou <3813> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> kai <2532> touv <3588> met <3326> autou <846> kai <2532> eisporeuetai <1531> (5736) opou <3699> hn <1510> (5713) to <3588> paidion <3813>

5:41 kai <2532> krathsav <2902> (5660) thv <3588> ceirov <5495> tou <3588> paidiou <3813> legei <3004> (5719) auth <846> taliya <5008> koum <2891> o <3739> estin <1510> (5748) meyermhneuomenon <3177> (5746) to <3588> korasion <2877> soi <4671> legw <3004> (5719) egeire <1453> (5720)

5:42 kai <2532> euyuv <2117> anesth <450> (5627) to <3588> korasion <2877> kai <2532> periepatei <4043> (5707) hn <1510> (5713) gar <1063> etwn <2094> dwdeka <1427> kai <2532> exesthsan <1839> (5627) euyuv <2117> ekstasei <1611> megalh <3173>

5:43 kai <2532> diesteilato <1291> (5668) autoiv <846> polla <4183> ina <2443> mhdeiv <3367> gnoi <1097> (5632) touto <5124> kai <2532> eipen <2036> (5627) doyhnai <1325> (5683) auth <846> fagein <5315> (5629)TIP #01: Welcome to the NEXT Bible Web Interface and Study System!! [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org