NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 4:31-32

4:31 wv <5613> kokkw <2848> sinapewv <4615> ov <3739> otan <3752> sparh <4687> (5652) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> mikroteron <3398> on <1510> (5752) pantwn <3956> twn <3588> spermatwn <4690> twn <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

4:32 kai <2532> otan <3752> sparh <4687> (5652) anabainei <305> (5719) kai <2532> ginetai <1096> (5736) meizon <3173> pantwn <3956> twn <3588> lacanwn <3001> kai <2532> poiei <4160> (5719) kladouv <2798> megalouv <3173> wste <5620> dunasyai <1410> (5738) upo <5259> thn <3588> skian <4639> autou <846> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kataskhnoun <2681> (5721)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org