NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 4:3-4

4:3 akouete <191> (5720) idou <2400> (5628) exhlyen <1831> (5627) o <3588> speirwn <4687> (5723) speirai <4687> (5658)

4:4 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> speirein <4687> (5721) o <3739> men <3303> epesen <4098> (5627) para <3844> thn <3588> odon <3598> kai <2532> hlyen <2064> (5627) ta <3588> peteina <4071> kai <2532> katefagen <2719> (5627) auto <846>

Mark 4:14-20

4:14 o <3588> speirwn <4687> (5723) ton <3588> logon <3056> speirei <4687> (5719)

4:15 outoi <3778> de <1161> eisin <1510> (5748) oi <3588> para <3844> thn <3588> odon <3598> opou <3699> speiretai <4687> (5743) o <3588> logov <3056> kai <2532> otan <3752> akouswsin <191> (5661) euyuv <2117> ercetai <2064> (5736) o <3588> satanav <4567> kai <2532> airei <142> (5719) ton <3588> logon <3056> ton <3588> esparmenon <4687> (5772) eiv <1519> autouv <846>

4:16 kai <2532> outoi <3778> eisin <1510> (5748) omoiwv <3668> oi <3588> epi <1909> ta <3588> petrwdh <4075> speiromenoi <4687> (5746) oi <3739> otan <3752> akouswsin <191> (5661) ton <3588> logon <3056> euyuv <2117> meta <3326> carav <5479> lambanousin <2983> (5719) auton <846>

4:17 kai <2532> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) rizan <4491> en <1722> eautoiv <1438> alla <235> proskairoi <4340> eisin <1510> (5748) eita <1534> genomenhv <1096> (5637) yliqewv <2347> h <2228> diwgmou <1375> dia <1223> ton <3588> logon <3056> euyuv <2117> skandalizontai <4624> (5743)

4:18 kai <2532> alloi <243> eisin <1510> (5748) oi <3588> eiv <1519> tav <3588> akanyav <173> speiromenoi <4687> (5746) outoi <3778> eisin <1510> (5748) oi <3588> ton <3588> logon <3056> akousantev <191> (5660)

4:19 kai <2532> ai <3588> merimnai <3308> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> h <3588> apath <539> tou <3588> ploutou <4149> kai <2532> ai <3588> peri <4012> ta <3588> loipa <3062> epiyumiai <1939> eisporeuomenai <1531> (5740) sumpnigousin <4846> (5719) ton <3588> logon <3056> kai <2532> akarpov <175> ginetai <1096> (5736)

4:20 kai <2532> ekeinoi <1565> eisin <1510> (5748) oi <3588> epi <1909> thn <3588> ghn <1093> thn <3588> kalhn <2570> sparentev <4687> (5651) oitinev <3748> akouousin <191> (5719) ton <3588> logon <3056> kai <2532> paradecontai <3858> (5736) kai <2532> karpoforousin <2592> (5719) en <1722> <1520> triakonta <5144> kai <2532> [en] <1722> <1520> exhkonta <1835> kai <2532> [en] <1722> <1520> ekaton <1540>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org