NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 3:28-30

3:28 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> panta <3956> afeyhsetai <863> (5701) toiv <3588> uioiv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444> ta <3588> amarthmata <265> kai <2532> ai <3588> blasfhmiai <988> osa <3745> ean <1437> blasfhmhswsin <987> (5661)

3:29 ov <3739> d <1161> an <302> blasfhmhsh <987> (5661) eiv <1519> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> ouk <3756> ecei <2192> (5719) afesin <859> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> alla <235> enocov <1777> estin <1510> (5748) aiwniou <166> amarthmatov <265>

3:30 oti <3754> elegon <3004> (5707) pneuma <4151> akayarton <169> ecei <2192> (5719)TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org