NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 2:5

2:5 kai <2532> idwn <1492> (5631) o <3588> ihsouv <2424> thn <3588> pistin <4102> autwn <846> legei <3004> (5719) tw <3588> paralutikw <3885> teknon <5043> afientai <863> (5743) sou <4675> ai <3588> amartiai <266>

Mark 2:10-11

2:10 ina <2443> de <1161> eidhte <1492> (5762) oti <3754> exousian <1849> ecei <2192> (5719) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> afienai <863> (5721) amartiav <266> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> legei <3004> (5719) tw <3588> paralutikw <3885>

2:11 soi <4671> legw <3004> (5719) egeire <1453> (5720) aron <142> (5657) ton <3588> krabatton <2895> sou <4675> kai <2532> upage <5217> (5720) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sou <4675>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org