NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 2:21-22

2:21 oudeiv <3762> epiblhma <1915> rakouv <4470> agnafou <46> epiraptei <1976> (5719) epi <1909> imation <2440> palaion <3820> ei <1487> de <1161> mh <3361> airei <142> (5719) to <3588> plhrwma <4138> ap <575> autou <846> to <3588> kainon <2537> tou <3588> palaiou <3820> kai <2532> ceiron <5501> scisma <4978> ginetai <1096> (5736)

2:22 kai <2532> oudeiv <3762> ballei <906> (5719) oinon <3631> neon <3501> eiv <1519> askouv <779> palaiouv <3820> ei <1487> de <1161> mh <3361> rhxei <4486> (5692) o <3588> oinov <3631> touv <3588> askouv <779> kai <2532> o <3588> oinov <3631> apollutai <622> (5743) kai <2532> oi <3588> askoi <779> [alla <235> oinon <3631> neon <3501> eiv <1519> askouv <779> kainouv] <2537>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org