NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 2:19-22

2:19 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> mh <3361> dunantai <1410> (5736) oi <3588> uioi <5207> tou <3588> numfwnov <3567> en <1722> w <3739> o <3588> numfiov <3566> met <3326> autwn <846> estin <1510> (5748) nhsteuein <3522> (5721) oson <3745> cronon <5550> ecousin <2192> (5719) ton <3588> numfion <3566> met <3326> autwn <846> ou <3756> dunantai <1410> (5736) nhsteuein <3522> (5721)

2:20 eleusontai <2064> (5695) de <1161> hmerai <2250> otan <3752> aparyh <522> (5686) ap <575> autwn <846> o <3588> numfiov <3566> kai <2532> tote <5119> nhsteusousin <3522> (5692) en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250>

2:21 oudeiv <3762> epiblhma <1915> rakouv <4470> agnafou <46> epiraptei <1976> (5719) epi <1909> imation <2440> palaion <3820> ei <1487> de <1161> mh <3361> airei <142> (5719) to <3588> plhrwma <4138> ap <575> autou <846> to <3588> kainon <2537> tou <3588> palaiou <3820> kai <2532> ceiron <5501> scisma <4978> ginetai <1096> (5736)

2:22 kai <2532> oudeiv <3762> ballei <906> (5719) oinon <3631> neon <3501> eiv <1519> askouv <779> palaiouv <3820> ei <1487> de <1161> mh <3361> rhxei <4486> (5692) o <3588> oinov <3631> touv <3588> askouv <779> kai <2532> o <3588> oinov <3631> apollutai <622> (5743) kai <2532> oi <3588> askoi <779> [alla <235> oinon <3631> neon <3501> eiv <1519> askouv <779> kainouv] <2537>

Mark 3:23-25

3:23 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) autouv <846> en <1722> parabolaiv <3850> elegen <3004> (5707) autoiv <846> pwv <4459> dunatai <1410> (5736) satanav <4567> satanan <4567> ekballein <1544> (5721)

3:24 kai <2532> ean <1437> basileia <932> ef <1909> eauthn <1438> merisyh <3307> (5686) ou <3756> dunatai <1410> (5736) stayhnai <2476> (5683) h <3588> basileia <932> ekeinh <1565>

3:25 kai <2532> ean <1437> oikia <3614> ef <1909> eauthn <1438> merisyh <3307> (5686) ou <3756> dunhsetai <1410> (5695) h <3588> oikia <3614> ekeinh <1565> sthnai <2476> (5629)

Mark 4:3-9

4:3 akouete <191> (5720) idou <2400> (5628) exhlyen <1831> (5627) o <3588> speirwn <4687> (5723) speirai <4687> (5658)

4:4 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> speirein <4687> (5721) o <3739> men <3303> epesen <4098> (5627) para <3844> thn <3588> odon <3598> kai <2532> hlyen <2064> (5627) ta <3588> peteina <4071> kai <2532> katefagen <2719> (5627) auto <846>

4:5 kai <2532> allo <243> epesen <4098> (5627) epi <1909> to <3588> petrwdev <4075> [kai] <2532> opou <3699> ouk <3756> eicen <2192> (5707) ghn <1093> pollhn <4183> kai <2532> euyuv <2117> exaneteilen <1816> (5656) dia <1223> to <3588> mh <3361> ecein <2192> (5721) bayov <899> ghv <1093>

4:6 kai <2532> ote <3753> aneteilen <393> (5656) o <3588> hliov <2246> ekaumatisyh <2739> (5681) kai <2532> dia <1223> to <3588> mh <3361> ecein <2192> (5721) rizan <4491> exhranyh <3583> (5681)

4:7 kai <2532> allo <243> epesen <4098> (5627) eiv <1519> tav <3588> akanyav <173> kai <2532> anebhsan <305> (5627) ai <3588> akanyai <173> kai <2532> sunepnixan <4846> (5656) auto <846> kai <2532> karpon <2590> ouk <3756> edwken <1325> (5656)

4:8 kai <2532> alla <243> epesen <4098> (5627) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> thn <3588> kalhn <2570> kai <2532> edidou <1325> (5707) karpon <2590> anabainonta <305> (5723) kai <2532> auxanomena <837> (5746) kai <2532> eferen <5342> (5707) eiv <1519> triakonta <5144> kai <2532> en <1722> <1520> exhkonta <1835> kai <2532> en <1722> <1520> ekaton <1540>

4:9 kai <2532> elegen <3004> (5707) ov <3739> ecei <2192> (5719) wta <3775> akouein <191> (5721) akouetw <191> (5720)

Mark 4:26-32

4:26 kai <2532> elegen <3004> (5707) outwv <3779> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> wv <5613> anyrwpov <444> balh <906> (5632) ton <3588> sporon <4703> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

4:27 kai <2532> kayeudh <2518> (5725) kai <2532> egeirhtai <1453> (5747) nukta <3571> kai <2532> hmeran <2250> kai <2532> o <3588> sporov <4703> blasta <985> (5725) kai <2532> mhkunhtai <3373> (5747) wv <5613> ouk <3756> oiden <1492> (5758) autov <846>

4:28 automath <844> h <3588> gh <1093> karpoforei <2592> (5719) prwton <4412> corton <5528> eiten <1534> stacun <4719> eiten <1534> plhrh <4134> siton <4621> en <1722> tw <3588> stacui <4719>

4:29 otan <3752> de <1161> paradoi <3860> (5632) o <3588> karpov <2590> euyuv <2117> apostellei <649> (5719) to <3588> drepanon <1407> oti <3754> paresthken <3936> (5758) o <3588> yerismov <2326>

4:30 kai <2532> elegen <3004> (5707) pwv <4459> omoiwswmen <3666> (5661) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> h <2228> en <1722> tini <5101> authn <846> parabolh <3850> ywmen <5087> (5632)

4:31 wv <5613> kokkw <2848> sinapewv <4615> ov <3739> otan <3752> sparh <4687> (5652) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> mikroteron <3398> on <1510> (5752) pantwn <3956> twn <3588> spermatwn <4690> twn <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

4:32 kai <2532> otan <3752> sparh <4687> (5652) anabainei <305> (5719) kai <2532> ginetai <1096> (5736) meizon <3173> pantwn <3956> twn <3588> lacanwn <3001> kai <2532> poiei <4160> (5719) kladouv <2798> megalouv <3173> wste <5620> dunasyai <1410> (5738) upo <5259> thn <3588> skian <4639> autou <846> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kataskhnoun <2681> (5721)

Mark 7:15-17

7:15 ouden <3762> estin <1510> (5748) exwyen <1855> tou <3588> anyrwpou <444> eisporeuomenon <1531> (5740) eiv <1519> auton <846> o <3739> dunatai <1410> (5736) koinwsai <2840> (5658) auton <846> alla <235> ta <3588> ek <1537> tou <3588> anyrwpou <444> ekporeuomena <1607> (5740) estin <1510> (5748) ta <3588> koinounta <2840> (5723) ton <3588> anyrwpon <444>

7:16

7:17 kai <2532> ote <3753> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> oikon <3624> apo <575> tou <3588> oclou <3793> ephrwtwn <1905> (5707) auton <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> thn <3588> parabolhn <3850>

Mark 13:28

13:28 apo <575> de <1161> thv <3588> sukhv <4808> mayete <3129> (5628) thn <3588> parabolhn <3850> otan <3752> hdh <2235> o <3588> kladov <2798> authv <846> apalov <527> genhtai <1096> (5638) kai <2532> ekfuh <1631> (5725) ta <3588> fulla <5444> ginwskete <1097> (5719) oti <3754> egguv <1451> to <3588> yerov <2330> estin <1510> (5748)TIP #14: Use the Universal Search Box for either chapter, verse, references or word searches or Strong Numbers. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org