NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 1:40-42

1:40 kai <2532> ercetai <2064> (5736) prov <4314> auton <846> leprov <3015> parakalwn <3870> (5723) auton <846> [kai <2532> gonupetwn] <1120> (5723) legwn <3004> (5723) autw <846> oti <3754> ean <1437> yelhv <2309> (5725) dunasai <1410> (5736) me <3165> kayarisai <2511> (5658)

1:41 kai <2532> splagcnisyeiv <4697> (5679) ekteinav <1614> (5660) thn <3588> ceira <5495> autou <846> hqato <680> (5662) kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> yelw <2309> (5719) kayarisyhti <2511> (5682)

1:42 kai <2532> euyuv <2117> aphlyen <565> (5627) ap <575> autou <846> h <3588> lepra <3014> kai <2532> ekayarisyh <2511> (5681)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org