NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 1:25-27

1:25 kai <2532> epetimhsen <2008> (5656) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> [legwn] <3004> (5723) fimwyhti <5392> (5682) kai <2532> exelye <1831> (5628) ex <1537> autou <846>

1:26 kai <2532> sparaxan <4682> (5660) auton <846> to <3588> pneuma <4151> to <3588> akayarton <169> kai <2532> fwnhsan <5455> (5660) fwnh <5456> megalh <3173> exhlyen <1831> (5627) ex <1537> autou <846>

1:27 kai <2532> eyambhyhsan <2284> (5681) apantev <537> wste <5620> suzhtein <4802> (5721) autouv <846> legontav <3004> (5723) ti <5101> estin <1510> (5748) touto <5124> didach <1322> kainh <2537> kat <2596> exousian <1849> kai <2532> toiv <3588> pneumasin <4151> toiv <3588> akayartoiv <169> epitassei <2004> (5719) kai <2532> upakouousin <5219> (5719) autw <846>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org