NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 1:24

1:24 legwn <3004> (5723) ti <5101> hmin <2254> kai <2532> soi <4671> ihsou <2424> nazarhne <3479> hlyev <2064> (5627) apolesai <622> (5658) hmav <2248> oida <1492> (5758) se <4571> tiv <5101> ei <1510> (5748) o <3588> agiov <40> tou <3588> yeou <2316>

Mark 1:34

1:34 kai <2532> eyerapeusen <2323> (5656) pollouv <4183> kakwv <2560> econtav <2192> (5723) poikilaiv <4164> nosoiv <3554> kai <2532> daimonia <1140> polla <4183> exebalen <1544> (5627) kai <2532> ouk <3756> hfien <863> (5707) lalein <2980> (5721) ta <3588> daimonia <1140> oti <3754> hdeisan <1492> (5715) auton <846> [criston <5547> einai] <1510> (5750)TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org