NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 1:16-17

1:16 kai <2532> paragwn <3855> (5723) para <3844> thn <3588> yalassan <2281> thv <3588> galilaiav <1056> eiden <1492> (5627) simwna <4613> kai <2532> andrean <406> ton <3588> adelfon <80> simwnov <4613> amfiballontav <906> (5723) en <1722> th <3588> yalassh <2281> hsan <1510> (5713) gar <1063> alieiv <231>

1:17 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> deute <1205> (5773) opisw <3694> mou <3450> kai <2532> poihsw <4160> (5692) umav <5209> genesyai <1096> (5635) alieiv <231> anyrwpwn <444>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org