NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 15:3-5

15:3 kai <2532> kathgoroun <2723> (5707) autou <846> oi <3588> arciereiv <749> polla <4183>

15:4 o <3588> de <1161> pilatov <4091> palin <3825> ephrwta <1905> (5707) auton <846> [legwn] <3004> (5723) ouk <3756> apokrinh <611> (5736) ouden <3762> ide <1492> (5657) posa <4214> sou <4675> kathgorousin <2723> (5719)

15:5 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> ouketi <3765> ouden <3762> apekriyh <611> (5662) wste <5620> yaumazein <2296> (5721) ton <3588> pilaton <4091>



TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org