NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 15:24

15:24 kai <2532> staurousin <4717> (5719) auton <846> kai <2532> diamerizontai <1266> (5731) ta <3588> imatia <2440> autou <846> ballontev <906> (5723) klhron <2819> ep <1909> auta <846> tiv <5101> ti <5101> arh <142> (5661)

Mark 15:29

15:29 kai <2532> oi <3588> paraporeuomenoi <3899> (5740) eblasfhmoun <987> (5707) auton <846> kinountev <2795> (5723) tav <3588> kefalav <2776> autwn <846> kai <2532> legontev <3004> (5723) oua <3758> o <3588> kataluwn <2647> (5723) ton <3588> naon <3485> kai <2532> oikodomwn <3618> (5723) [en] <1722> trisin <5140> hmeraiv <2250>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org