NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 15:20

15:20 kai <2532> ote <3753> enepaixan <1702> (5656) autw <846> exedusan <1562> (5656) auton <846> thn <3588> porfuran <4209> kai <2532> enedusan <1746> (5656) auton <846> ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> exagousin <1806> (5719) auton <846> ina <2443> staurwswsin <4717> (5661) auton <846>

Mark 15:29

15:29 kai <2532> oi <3588> paraporeuomenoi <3899> (5740) eblasfhmoun <987> (5707) auton <846> kinountev <2795> (5723) tav <3588> kefalav <2776> autwn <846> kai <2532> legontev <3004> (5723) oua <3758> o <3588> kataluwn <2647> (5723) ton <3588> naon <3485> kai <2532> oikodomwn <3618> (5723) [en] <1722> trisin <5140> hmeraiv <2250>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org