NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 14:37

14:37 kai <2532> ercetai <2064> (5736) kai <2532> euriskei <2147> (5719) autouv <846> kayeudontav <2518> (5723) kai <2532> legei <3004> (5719) tw <3588> petrw <4074> simwn <4613> kayeudeiv <2518> (5719) ouk <3756> iscusav <2480> (5656) mian <1520> wran <5610> grhgorhsai <1127> (5658)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org