NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 13:5-6

13:5 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> hrxato <756> (5662) legein <3004> (5721) autoiv <846> blepete <991> (5720) mh <3361> tiv <5100> umav <5209> planhsh <4105> (5661)

13:6 polloi <4183> eleusontai <2064> (5695) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> legontev <3004> (5723) oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748) kai <2532> pollouv <4183> planhsousin <4105> (5692)

Mark 13:22-23

13:22 egeryhsontai <1453> (5701) gar <1063> qeudocristoi <5580> kai <2532> qeudoprofhtai <5578> kai <2532> dwsousin <1325> (5692) shmeia <4592> kai <2532> terata <5059> prov <4314> to <3588> apoplanan <635> (5721) ei <1487> dunaton <1415> touv <3588> eklektouv <1588>

13:23 umeiv <5210> de <1161> blepete <991> (5720) proeirhka <4280> (5758) umin <5213> panta <3956>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org