NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 13:15-16

13:15 o <3588> epi <1909> tou <3588> dwmatov <1430> mh <3361> katabatw <2597> (5628) mhde <3366> eiselyatw <1525> (5657) ti <5100> arai <142> (5658) ek <1537> thv <3588> oikiav <3614> autou <846>

13:16 kai <2532> o <3588> eiv <1519> ton <3588> agron <68> mh <3361> epistreqatw <1994> (5657) eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> arai <142> (5658) to <3588> imation <2440> autou <846>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org