NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 12:24

12:24 efh <5346> (5713) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> ou <3756> dia <1223> touto <5124> planasye <4105> (5743) mh <3361> eidotev <1492> (5761) tav <3588> grafav <1124> mhde <3366> thn <3588> dunamin <1411> tou <3588> yeou <2316>

Mark 12:36

12:36 autov <846> dauid <1138> eipen <3004> (5627) en <1722> tw <3588> pneumati <4151> tw <3588> agiw <40> eipen <3004> (5627) kuriov <2962> tw <3588> kuriw <2962> mou <3450> kayou <2521> (5737) ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450> ewv <2193> an <302> yw <5087> (5632) touv <3588> ecyrouv <2190> sou <4675> upokatw <5270> twn <3588> podwn <4228> sou <4675>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org