NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 12:14-17

12:14 kai <2532> elyontev <2064> (5631) legousin <3004> (5719) autw <846> didaskale <1320> oidamen <1492> (5758) oti <3754> alhyhv <227> ei <1510> (5748) kai <2532> ou <3756> melei <3199> (5904) soi <4671> peri <4012> oudenov <3762> ou <3756> gar <1063> blepeiv <991> (5719) eiv <1519> proswpon <4383> anyrwpwn <444> all <235> ep <1909> alhyeiav <225> thn <3588> odon <3598> tou <3588> yeou <2316> didaskeiv <1321> (5719) exestin <1832> (5904) dounai <1325> (5629) khnson <2778> kaisari <2541> h <2228> ou <3756>

12:15 dwmen <1325> (5632) h <2228> mh <3361> dwmen <1325> (5632) (12-15) o <3588> de <1161> eidwv <1492> (5761) autwn <846> thn <3588> upokrisin <5272> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ti <5101> me <3165> peirazete <3985> (5719) ferete <5342> (5720) moi <3427> dhnarion <1220> ina <2443> idw <1492> (5632)

12:16 oi <3588> de <1161> hnegkan <5342> (5656) kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> tinov <5101> h <3588> eikwn <1504> auth <3778> kai <2532> h <3588> epigrafh <1923> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> kaisarov <2541>

12:17 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) ta <3588> kaisarov <2541> apodote <591> (5628) kaisari <2541> kai <2532> ta <3588> tou <3588> yeou <2316> tw <3588> yew <2316> kai <2532> exeyaumazon <2296> (5707) ep <1909> autw <846>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org